ΤΗΛΕΦΩΝΟ

210 7641 774

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ

Διαγωνισμοί

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
 • 2
 • ΑΠΡ
  2018

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

(τσιμεντόλιθοι, τούβλα 6οπα, Ψηφίδα Κοζάνης Πράσινη Νο7, Ψηφίδα Κοζάνης Κόκκινη Νο6, Ψηφίδα super Λευκή Νο6, Βότσαλο Λευκό Φυσικό 2-6 και 4-8) ΣΤΗΝ «ΔΕΑΔΒ Α.Ε.»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ
 • 2
 • ΑΠΡ
  2018

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα Α.Ε. Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε.), με έδρα το Νεκροταφείο Βύρωνα, προκηρύσσει, για την προμήθεια μαρμάρων προϋπολογιστικής αξίας εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000?) πλέον Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟΥ ΠΟΤΟΥ
 • 2
 • ΑΠΡ
  2018

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟΥ ΠΟΤΟΥ

1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα Α.Ε. Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε.), με έδρα το Νεκροταφείο Βύρωνα, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια αλκοολούχου ποτού (κονιάκ) ΜΕΤΑΧΑ 5* σε μπουκάλι των 200ml

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Τσιμέντο μαύρο 32,5 R των 25 Kg, Τσιμέντο λευκό 52,5 R των 25 Kg και ασβέστης σε σάκους των 10 Kg) ΣΤΗΝ «ΔΕΑΔΒ Α.Ε.»
 • 2
 • ΑΠΡ
  2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Τσιμέντο μαύρο 32,5 R των 25 Kg, Τσιμέντο λευκό 52,5 R των 25 Kg και ασβέστης σε σάκους των 10 Kg) ΣΤΗΝ «ΔΕΑΔΒ Α.Ε.»

Η «Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα Α.Ε. ΟΤΑ» (Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε.) ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην προμήθεια αδρανών υλικών (Τσιμέντο μαύρο 32,5 R των 25 Kg, Τσιμέντο λευκό 52,5 R των 25 Kg και ασβέστης σε σάκους των 10 Kg) για τις ανάγκες λειτουργίας του Μαρμαρογλυφείου της

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ [Κόλλα μαρμάρου ρευστή (τύπου VETOL) χρώματος λευκού και κόλλα μαρμάρου τσιμεντοειδής], ΣΤΗΝ «ΔΕΑΔΒ Α.Ε.»
 • 2
 • ΑΠΡ
  2018

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ [Κόλλα μαρμάρου ρευστή (τύπου VETOL) χρώματος λευκού και κόλλα μαρμάρου τσιμεντοειδής], ΣΤΗΝ «ΔΕΑΔΒ Α.Ε.»

Η «Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα Α.Ε. ΟΤΑ» (Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε.) ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην προμήθεια αδρανών υλικών (Κόλλα μαρμάρου ρευστή (τύπου VETOL) χρώματος λευκού και κόλλα μαρμάρου τσιμεντοειδής) για τις ανάγκες λειτουργίας του Μαρμαρογλυφείου της

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ
 • 2
 • ΑΠΡ
  2018

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ

Η «Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα Α.Ε. ΟΤΑ (Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε.)» ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην προμήθεια εμφιαλωμένου μεταλλικού νερού (πλαστικό μπουκαλάκι των 500ml και Πλαστικό μπουκάλι του 1,5L) και αναψυκτικών (σε κουτάκια των 350 ml) για τις ανάγκες λειτουργίας του Κυλικείου της

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΑΜΜΟΣ ΜΠΕΤΟΥ, ΓΑΡΜΠΙΛΙ) ΣΤΗΝ «ΔΕΑΔΒ Α.Ε.»
 • 2
 • ΑΠΡ
  2018

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΑΜΜΟΣ ΜΠΕΤΟΥ, ΓΑΡΜΠΙΛΙ) ΣΤΗΝ «ΔΕΑΔΒ Α.Ε.»

Η «Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα Α.Ε. ΟΤΑ (Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε.)» ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην προμήθεια αδρανών υλικών (άμμος μπετό, γαρμπίλι) για τις ανάγκες λειτουργίας του Μαρμαρογλυφείου της

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης της ΔΕΑΔΒ ΑΕ για ένα (1) έτος»
 • 16
 • ΙΑΝ
  2018

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης της ΔΕΑΔΒ ΑΕ για ένα (1) έτος»

Η ΔΕΑΔΒ ΑΕ, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), λαμβάνοντας υπόψη: Τις διατάξεις του N. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147), όπως ισχύει, σε εκτέλεση του άνω νόμου και καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης της ΔΕΑΔΒ ΑΕ για ένα (1) έτος»
 • 29
 • ΝΟΕ
  2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης της ΔΕΑΔΒ ΑΕ για ένα (1) έτος»

Προσκαλεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών προς επιλογή αναδόχου για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών φορολογικής -λογιστικής υποστήριξης και υποστήριξης σε εργατικά και ασφαλιστικά θέματα της ΔΕΑΔΒ ΑΕ για ένα (1) έτος» υποστήριξης με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
 • 29
 • ΝΟΕ
  2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η ΔΕΑΔΒ ΑΕ ΟΤΑ προτίθεται να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων των εγκαταστάσεών της εντός του Νεκροταφείου Βύρωνα κτιρίου, επί της οδού Αρχ. Αθηνών Χρυσοστόμου αρ. 17, 16233, Βύρωνα...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 EΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΙΕΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ «ΔΕΑΔΒ Α.Ε.» (ΔΙΑΓΩΓΝΙΣΜΟΣ ΝοΑΦΗ/01/2017)
 • 23
 • ΟΚΤ
  2017

EΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΙΕΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ «ΔΕΑΔΒ Α.Ε.» (ΔΙΑΓΩΓΝΙΣΜΟΣ ΝοΑΦΗ/01/2017)

CPV: 15411210 – 7 Ηλιέλαιο.
Η «Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα Α.Ε. ΟΤΑ (Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε.)» ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ηλιέλαιου για τις ανάγκες λειτουργίας του τμήματος της «αφής κονδυλίων» με την διαδικασία του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 («απευθείας ανάθεση»), κατόπιν διαπραγμάτευσης με τους υποψήφιους προμηθευτές. Κριτήριο επιλογής θα είναι η χαμηλότερη τιμή, σε συνδυασμό και με την προσφερόμενη ποιότητα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ