ΤΗΛΕΦΩΝΟ

210 7641 774

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ

ΚΥΛΙΚΕΙΟ - ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

Τελετή μνημοσύνων και υπηρεσίες κυλικείου σε ένα ειδικά διαμορφωμένο, ενιαίο και αξιοπρεπή χώρο 800 τ.μ περίπου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και μεταποίηση ατομικών και οικογενειακών μνημείων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ

Πώληση ανθέων και περιφερειακών ειδών και εξαρτημάτων που αφορούν τα μνημεία. Στολισμοί εκκλησίας, νεκρών και μνημοσύνων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δημοτική Επιχείριση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα Α.Ε.

ΔΕΑΔΒ Α.Ε.

Η «Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα ΑΕ ΟΤΑ (Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε.)», αποτελεί κοινή πολυμετοχική ανώνυμη εταιρία ΟΤΑ που προήλθε από μετατροπή της παλαιάς «αμιγούς» Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Βύρωνα. Μέτοχοί της είναι ο Δήμος Βύρωνα με ποσοστό 99% και ο Δήμος Καισαριανής με ποσοστό 1%.

Στην εταιρία λειτουργούν σήμερα :

  1. Κυλικείο για τέλεση εκδηλώσεων σε κηδείες και μνημόσυνα.
  2. Ανθοπωλείο για πώληση στεφανιών, στολισμό εκκλησίας για κηδείες και μνημόσυνα, πωλήσεις ανθέων, κεριών και συναφών ειδών.
  3. Τμήμα κατασκευής μαρμάρινων μνημείων.
  4. Τμήμα παροχής υπηρεσιών εντός του Δημοτικού Κοιμητηρίου (αφή κανδηλιών, καθαριότητα μνημείων κλπ).

Στα άμεσα σχέδια της εταιρίας είναι η δραστηριοποίησή της και στους λοιπούς καταστατικούς σκοπούς της που είναι : η εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης και αναψυκτηρίων – κυλικείων, η παροχή υπηρεσιών διαφήμισης για προϊόντα και υπηρεσίες, η παροχή υπηρεσιών σχετικών με εναλλακτικές μορφές ενταφιασμού και διαδικασία αποστέωσης ή καύσης, η διοργάνωση πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και κοινωνικών εκδηλώσεων και εμπορικών εκθέσεων , η εκμετάλλευση χώρων εστιάσεως, η έκδοση εφημερίδων, περιοδικών και γενικά η έκδοση κάθε είδους εντύπου και η εκτέλεση κάθε εργασίας που έχει σχέση με την ευρύτερη μόρφωση των δημοτών και πολιτών.

Αρχή της «ΔΕΑΔΒ ΑΕ» είναι η συνεχής και συστηματική βελτίωση της λειτουργίας της για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους Δημότες του Βύρωνα και το ευρύτερα συναλλασσόμενο κοινό.

Στόχος της «ΔΕΑΔΒ ΑΕ» είναι η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη κερδοφορία της, που αποδιδόμενη στον Δήμο , συμβάλλει την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και της κοινωνικής ζωής των Δημοτών.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης της ΔΕΑΔΒ ΑΕ για ένα (1) έτος»

Η ΔΕΑΔΒ ΑΕ, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), λαμβάνοντας υπόψη: Τις διατάξεις του N. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147), όπως ισχύει, σε εκτέλεση του άνω νόμου και καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης της ΔΕΑΔΒ ΑΕ για ένα (1) έτος»

Προσκαλεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών προς επιλογή αναδόχου για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών φορολογικής -λογιστικής υποστήριξης και υποστήριξης σε εργατικά και ασφαλιστικά θέματα της ΔΕΑΔΒ ΑΕ για ένα (1) έτος» υποστήριξης με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η ΔΕΑΔΒ ΑΕ ΟΤΑ προτίθεται να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων των εγκαταστάσεών της εντός του Νεκροταφείου Βύρωνα κτιρίου, επί της οδού Αρχ. Αθηνών Χρυσοστόμου αρ. 17, 16233, Βύρωνα...

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Δείτε τις υπηρεσίες που παρέχουμε

Κυλικείο - Μνημόσυνα

Τελετή μνημοσύνων και υπηρεσίες κυλικείου σε ένα ειδικά διαμορφωμένο, ενιαίο και αξιοπρεπή χώρο 800 τ.μ περίπου.

Δείτε περισσότερα

Κατασκευή Μνημείων

Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και μεταποίηση ατομικών και οικογενειακών μνημείων.

Δείτε περισσότερα

Άναμμα Καντηλιών

Αναμα καντηλιών, πλύσικο και περιποίηση ταφικών μνημείων, πότισμα γλαστρών.
 

Δείτε περισσότερα

Περιποίηση Μνημείων

Δείτε περισσότερα

Ανθοπωλείο

Πώληση ανθέων και περιφερειακών ειδών και εξαρτημάτων που αφορούν τα μνημεία. Στολισμοί εκκλησίας, νεκρών και μνημοσύνων.

Δείτε περισσότερα

Διοργάνωση εκδηλώσεων

Διοργάνωση πολιτιστικών, ψυχαγωγικών εκδηλώσεων και κοινωνικών εκδηλώσεων εν γένει, εμπορικών εκθέσεων και τεχνική κάλυψη των ανωτέρω και ανάπτυξη δημοσίων σχέσεων.

Δείτε περισσότερα