ΤΗΛΕΦΩΝΟ

210 7641 774

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ

Ανακοίνωση - Προκήρυξη για τη θέση Διευθυντή Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών.

 • 30
 • ΣΕΠ

Ανακοίνωση - Προκήρυξη για τη θέση Διευθυντή Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών.

 

 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
 
 Η Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε.) επιθυμεί   να καλύψει τη θέση του  Διευθυντή Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών, στις εγκαταστάσεις της στο Βύρωνα, Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόμου  17, Δημοτικό Κοιμητήριο Βύρωνα, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, και αποδοχές όπως αυτές  καθορίζονται από το ενιαίο μισθολόγιο του Δημοσίου.
 
 Απαραίτητα Προσόντα:
 • Πτυχίο Πανεπιστημιακού Επιπέδου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος & ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
 • Προϋπηρεσία μεγαλύτερη των 5 ετών σε οικονομική ή/και διοικητική διεύθυνση εταιρείας στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό.
 • Πιστοποιημένη γνώση στη χρήση Η/Υ  (π.χ. E.C.D.L.)
 Επιθυμητά Προσόντα:
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Γνώση Αγγλικών
 Χαρακτηριστικά Υποψηφίων:
 • Γνώσεις θεμάτων οργάνωσης και διοίκησης.
 • Διοικητική και οργανωτική ικανότητα.
 • Γνώση των διαδικασιών εφαρμογής προγραμμάτων και εκτέλεσης έργων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
 • Ικανότητα ομαδικής εργασίας και επικοινωνίας.
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών.
 • Ικανότητα παρότρυνσης των υφισταμένων για αυξημένη απόδοση.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή μη εκπλήρωση λόγω νόμιμης απαλλαγής από αυτές για τους άνδρες, έως την ημερομηνία υποβολής του βιογραφικού.
 • Λευκό Ποινικό Μητρώο
 Γενικοί Όροι και Επισημάνσεις για όλες τις Κατηγορίες:
 Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους, από τη Δευτέρα 05.10.2015 έως και την Παρασκευή  09.10.2015 και ώρα 14:00, αυτοπροσώπως στα γραφεία της Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε., στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βύρωνα ή ηλεκτρονικά  στην διεύθυνση deadb@otenet.gr ή με φαξ στο 210-7647190. Το βιογραφικό επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8  του Ν.1599/1986. Η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.
 • Η Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε. μπορεί να αρνηθεί την πρόσληψη υποψηφίου αν διαπιστωθεί ότι πάσχει από χρόνιες ασθένειες, οι οποίες εμποδίζουν την πλήρη εκτέλεση των καθηκόντων του.
 • Όλοι οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής θα πρέπει να έχουν αναγνωριστεί από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές.
 • Η προϋπηρεσία θα αποδεικνύεται με επικυρωμένη βεβαίωση του εργοδότη ή/και με τα αντίστοιχα ένσημα ασφάλισης.
 • Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί, πριν από την πρόσληψή του, θα κληθεί να καταθέσει αντίγραφο ποινικού μητρώου και επικυρωμένα όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι πληρεί τις προϋποθέσεις πρόσληψης.
 Διευκρινίζεται ότι η επιλογή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή μετά από συνέντευξη των υποψηφίων  που πληρούν τις  προϋποθέσεις πρόσληψης, συνεπώς δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατά την  υποβολή του βιογραφικού.
 Οι υποψήφιοι που δεν θα επιλεγούν ή που θα υποβάλουν βιογραφικό χωρίς να πληρούν όλα τα παραπάνω αναφερόμενα  προσόντα της θέσης, δεν θα λάβουν απαντητική ενημερωτική επιστολή.
 
 Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικά.